Jagtetiske regler

Der har fra tidernes morgen eksisteret et sæt "uskrevne love", som jægerne har underkastet sig i erkendelse af disse etisk betonede "loves" nødvendighed for både vildtet og jægerne.
I forbindelse med Folketingets udarbejdelse af den nye jagtlov indgik de etiske regler som et bilag til lovforslaget. Vildtforvaltningsrådet havde udarbejdet dette bilag. Her bringes de vigtigste af disse regler.
De etiske regler kan opdeles på følgende måde:

- Den jagtetiske grundlov 
- Etiske regler for den enkelte jæger
- Etiske regler for den, der har ansvaret for et jagtrevir
- Etiske regler for den, der vil opdrætte og udsætte vildt
- Etiske regler for den, der driver strand- og havjagt

Den jagtetiske grundlov
1. Al jagt skal have et formål. Jagt skal være andet og mere end blot at nedlægge vildt. Nedlagt vildt skal opsamles og anvendes.

2. Vildt der nedlægges i bestandsreguelerende, sygdomsbekæmpende eller skadebegrænsende øjemed, skal samles op og helst anvendes.   Er det ikke muligt, skal det nedgraves eller destrueres.

3. Al jagtudøvelse skal ske i nøje overenstemmelse med gældende jagtlovgivning og på en sikkerhedsmæssigt og dyreværnsmæssig forsvarlig måde, så vildtet dræbes hurtigt og effektivt og således, at anskydninger i videst mulig udstrækning undgås.

4. En egnet og veldresseret hund skal være til rådighed, så nedlagt og anskudt vildt kan findes.

5. Ved al jagtudøvelse skal der vises vidtgående hensyn til andre og andres ejendom og sikkerhed.

6. Al jagt skal udøves på et biologisk forsvarligt grundlag, der sikrer, at jagtudbyttet kun udgør en del af det naturlige bestandsoverskud. Tvivl skal komme vildtet til gode.

7. Den største dyd under jagt er at kunne undlade at skyde. Afgiv hellere et skud for lidt end et skud, som du senere fortryder.

Etiske regler for den enkelte jæger
Du skal kende dit vildt og altid vide, hvad du skyder på.
Alt vildt skal behandles med omhu og respekt.
Du skal vide, hvordan anskudt vild aflives hurtigt og humant.
Din jagthund skal altid være under kontrol og lydig.
Skudhold.
Jagt må aldrig blive en konkurrence om, hvem der kan skyde mest.
Den bedste jæger er ikke nødvendigvis den, der kan skyde mest.
Står patron forbruget ikke i passende forhold til leverede stykker vildt, reducer da din skudafstand og/eller træn på lerduer.
Maksimal skudafstand må ikke overstige:
Råvildt ..................................................... 20 Meter
Ræve og gæs ............................................ 25 Meter
Harer, fasaner, ænder m.fl...................... 30 Meter

Når du skyder til vildt med riffel, må du:
Ikke forsøge skud i ugunstige vinkler, hvor muligheden for at ramme vitale dele af vildtet er ringe og anskydningsrisikoen stor.
Skyd ikke gennem vegetation, som kan ændre kuglens retning.
Når du skyder til vildt med hagl, må du:
Ikke prøve at skyde mere end et stykke vildt pr. skud og skyd aldrig ind i en flok.
Ikke skifte til et andet mål, hvis vildtet ikke falder i første skud.
Så vidt muligt kun skyde til vildt i bevægelse.
Reducere den maksimale skudafstand ved bagskud med cirka 10%. Skyd dog aldrig råvildt i bagskud.
Lad være med at:
Jage vildtet, når det er trængt på grund af ekstreme vejrforhold.
At jage vildtet, når det er forhindret i naturlig flugt på grund af hegn eller lignende.
Jage, når det er til berettiget ulempe for dine medborgere.
Skyde mere vildt, end at du kan gøre rede for, hvor hvert enkelt stykke er faldet, og hvordan det er ramt.
Efterlade afskudte patronhylstre i naturen.
Skyde efter hatte, dåser, flasker, skilte og andet.

Etiske regler for den, der har ansvaret for et jagtterræn
Du har stor indflydelse på, at såvel jagtbart som ikke jagtbart vildt på dit revir har gode livsbetingelser.
Alle, der deltager i selskabsjagt på dit revir, skal ved en parole gøres bekendt med relevante jagt- og sikkerhedsmæssige forholdsregler, herunder de hensyn, der skal tages til andre brugere af naturen, naboer, afgrøder, husdyr m.v.
Afpas jagthyppighed og afskydning til dit terræns bæreevne.
Strandvildtet bør ikke udsættet for forstyrende jagtformer (klap- eller drivjagt) mere end 3-4 gange pr. sæson. Der skal være mindst 3 uger imellem hver jagt.

Etiske regler for den, der vil opdrætte og udsætte vildt
Udsæt aldrig så meget vildt at revirets økologiske balance forrykkes eller ødelægges.
Udsat vildt må hverken af udseende eller i adfær adskille sig væsentligt fra naturligt vildt.
Udsæt aldrig så meget vildt, at det forrykker eller ødelægger dit revirs økologiske balance.

Udsætning af vildtfugle bør foregå så tidligt som muligt:
Gråænder udsættes i maj/juni, 4-5 uger gamle.
Fasaner udsættes i juli og først i august, 8-10 uger gamle.
Agerhøns udsættes i august, 10-14 uger gamle.

Etiske regler for den, der driver strand og havjagt
Jagten på fiskeriterritoriet finder altid sted på naturens betingelser, og mange af de fuglearter, der jages er trækfugle, som vi sammen med flere lande har et fælles ansvar for. Derfor stiller strand- og havjagt ganske særlige krav til udøverens anvarsbevisthed og selvdisciplin. Det er vigtigt, at fuglene sikres tilstrækkelig ro til at udnytte raste- og fourageringsområderne. Når du driver jagt på fiskeriterritoriet, bør du derfor begrænse den uro, du er skyld i mest muligt.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/