Vedtægter

1.0 Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Holstebro Jagtforening (HJ).
1.2 Foreningens hjemsted er Holstebro kommune.

2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund
2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for HJ’s vedtægter.
2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

3.0 Formål og opgaver
3.1 Det er HJs formål, at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke jagtinteresse og heraf følgende naturliv, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen, at udbrede kendskabet til foreningens arbejde. Det er endvidere foreningens formål at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i overensstemmelse med DJ’s formål.
3.2 Holstebro Skydecenter ejes og drives af HJ.
3.3 Holstebro Skydecenter drives af et selvstændigt skydeudvalg med max. 5 medlemmer. HJ’s bestyrelse har til enhver tid 2 medlemmer i ovennævnte udvalg.
3.4 Skydeudvalget konstituerer sig selv med formand der godkendes af HJ’s bestyrelse.

4.0 Optagelse
4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver person, der kan godkendes af bestyrelse.

5.0 Ophør
5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.
5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent.
5.3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ’s vedtægter §§ 36 – 41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ’s hovedbestyrelse.
5.4 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6.0 Kontingent og hæftelse
6.1 Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent.
6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingent reduktion for familie-, junior-og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.
6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7.0 Ordinær generalforsamling
7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.
7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske i DJ’s medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.
7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter :

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand (hvis afgang).
6. Valg af kasserer (hvis afgang).
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
9. Eventuelt. (Forslag under eventuelt kan ikke komme til afstemning jvf. 7.2).

8.0 Ekstraordinær generalforsamling
8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

9.0 Afstemninger
9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9.2 Hvert medlem har èn stemme.
9.3 Afstemning sker skriftligt, hvis mindst èt medlem begærer dette.
9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10.0 Bestyrelse
10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
10.2 Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer.
10.3 Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.
10.4 Medlemmer af bestyrelsen, herunder formand og kasserer, vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
10.5 2 suppleanter til bestyrelsen vælges af og blandt medlemmerne.
10.6 Suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
10.7 Afgår et bestyrelsesmedlem i en valgperiode, indtræder den af medlemmerne 1. valgte suppleant for resten af valgperioden.
10.8 Afgår formand eller kasserer i en valgperiode, bemyndiges bestyrelsen til at konstituere sig selv med ny formand eller kasserer, indtil der ved førstkommende generalforsamling kan afholdes valg.
10.9 Bestyrelsen vælger en sekretær.
10.10 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller tre medlemmer af bestyrelsen begærer det.
10.11 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
10.12 Hvert medlem af bestyrelsen har èn stemme.
10.13 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær kassererens – stemme afgørende.
10.14 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbageholde påtegning overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

11.0 Tegningsret
11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis kassereren, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

12.0 Formue og regnskab
12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer (statspapirer).
12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.

13.0 Revision
13.1 De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. punkt 7, reviderer regnskabet. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.
13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

14.0 Sammenslutning
14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

15.0 Opløsning
15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst èn og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.
15.2 Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

16.0 Ikrafttræden
16.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamling den 19/2-2002, træder i kraft når de er godkendt af DJ.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/